https://www.kmta.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

1. Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

2. A szabályzat célja

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50 V./3. ., nyilvántartási szám: 01-01-0011999, adószám: 18626300-1-41, e-mail cím: info@kmta.hu)(a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban biztosítsa az Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését, valamint, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50. V/3.
Adószám: 18626300-1-41
Nyilvántartási szám (NAIH): 01-01-0011999
Weboldal megnevezése, címe: www.tehetsegkutatas.eu és www.kmta.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:  

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50. V/3.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50. V/3.
E-mail: info@kmta.hu

Az adatvédelmi tisztviselő

Neve:                          Petri László

Levelezési címe:        1133 Budapest, Pozsonyi út 50. V/3

E-mail címe:               info@kmta.hu

3. A szabályzat hatálya

A jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére és munkatársára.

4. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

5. Fogalommeghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation) a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete);

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

adatkör: az adatfajták nevesített felsorolása. A felhasználás szempontjából funkcionálisan összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai szinten egységesen kezelhető, illetve kezelendő és a halmaz elemeinek védelmi igénye közel egy szinten van.

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) (a továbbiakban: NAIH)

6. A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó alapelvek és alapvető rendelkezések

Az Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelésnek annak minden pillanatában meg kell felelnie az alábbi elveknek és az Adatkezelő alkalmazásában álló azon személy, aki munkája, feladata ellátása során személyes adatokat kezel, az adatkezelés folyamán folyamatosan ellenőriznie kell azt, hogy az adatkezelés az alábbi elveknek maradéktalanul megfelelően történik-e.

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

 • Célhoz kötöttség:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 • Adattakarékosság:

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 • Pontosság:

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 • Korlátozott tárolhatóság:

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 • Integritás és bizalmi jelleg:

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 • Elszámoltathatóság:

Az Adatkezelő felelős a 6.1. pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

7. Az érintettek jogai

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő és ezáltal az Adatkezelő alkalmazásában álló azon személy, aki munkája, feladata ellátása során személyes adatokat kezel, az egyes adatkezelési tevékenységek kezdetekor, illetve a későbbiekben az Érintett kérelmére az alábbiakban felsorolt adatokról, körülményekről köteles írásban tájékoztatni azon személyeket, akiknek a személyes adatait rögzíti, kezeli.

 • A kezelt személyes adatok köréről, így többek között:

 a vásárlót a személyes adatainak a szerződés megkötéséhez, és a szerződés teljesítéséhez szükséges köréről;

 • a szerződéses partnereket, kapcsolattartóikat a személyes adatainak a szerződés megkötéséhez, és a szerződés teljesítéséhez szükséges köréről;
 • a természetes személy által benyújtott panasz esetén a panaszost a panasz elbírálásához szükséges adatai köréről.

7.2.1. Arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

7.2.2Az egyes adatkezelések céljáról és jogalapjáról, így arról, hogy a személyes adatok kezelése az alábbiak közül mely jogalapon történik:

 az érintett hozzájárulásán;

 • szerződés teljesítésén;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén;
 • az Érintett, vagy másik természetes személy létfontosságú érdekei miatt szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Amennyiben az adatkezelés harmadik fél jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges, úgy az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről is.

7.2.3. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjairól:

 • Az Adatkezelő a vásárlók és szerződéses partnerek esetén a természetes személyek adatait a szerződésből folyó kötelezettség teljesítése és jogosultságának gyakorlásának megszűnésétől számított 10 évig kezeli.
 • Az egyes adatkezelések időtartamának meghatározásakor az Adatkezelő az adott adatkezelés célját és jogalapját veszi figyelembe. Az Adatkezelő köteles évente felülvizsgálni az Adatkezelő által kezelt személyes adatok állományát és köteles elvégezni mindazon személyes adatok törlését, melyek kezelése okafogyottá vált és az adatkezelésnek nincs további célja és jogalapja.

7.2.4.   Azokról a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják.

7.2.5. Az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

7.2.6. Az Adatkezelő és az Adatkezelő képviselőjének a kilétéről, az adatvédelmi tisztviselő személyéről, és elérhetőségeiről, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kaják vagy kapták meg az adatokat.

7.2.8. Az Adatkezelő részéről az Érintett személyes adatai tekintetében automatizált adatkezelést nem végez.

7.2.9. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatni köteles, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 • Hozzáférési és egyéb jogok
  Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 • Adathordozhatósághoz való jog
  Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog
  Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Igényérvényesítés, panaszjog
  Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez közvetlenül az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Az Érintett panaszát az Adatvédelmi tisztviselőhöz nyújthatja be, amennyiben a panasz az Adatkezelő más szervezeti egységéhez érkezik be, a szervezeti egységi haladéktalanul köteles a megkeresést az Adatvédelmi tisztviselő felé továbbítani. Az Érintett igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő az Adatvédelmi tisztviselőnél. A kérelmet, panaszt az adatvédelmi tisztviselő annak tartalma alapján, 15 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Az Érintett Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedései jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
 • URL https://naih.hu
 • koordináták: É 47°30'56"; K 18°59'57"

Az Érintett közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során az Érintetteknek kárt okoz.

8. Az adatkezelő által kezelt adatcsoportok

 • A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés előkészítésével és támogatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintettet a többletszolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződés megkötésének előkészítése érdekében e-mail vagy telefon útján a feliratkozás során regisztrált e-mail címén és telefonszámán megkeresse és szerződést kössön vele. Az Érintett adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatkezelés célja: szerződéskötés előkészítés a támogatásnyújtással kapcsolatosan

A kezelt adatok köre:

 • az Érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, iskolai végzettsége, eredményei, mely oktatási intézmény tanulója, az oktatási intézmény telefonszáma, postacíme, e-mail címe bankszámlaszám, Érintett szüleinek neve, telefonszáma, e-mail címe, az Érintett tanárainak neve, az Érintett hobbija, céljai

Az adatkezelés jogalapja:

 • az Érintett hozzájárulása és a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéselőkészítés;

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legkésőbb a szerződéskötési szándéktól való elállás Adatkezelő felé történő jelzéséig. Az Érintett a hozzájárulást az Adatkezelő székhelyére küldött levéllel bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.

Az adattovábbítás címzettje: nincs adattovábbítás

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és alkalmazottai és a Kuratóriumi tagok,         támogatók, akiktől az alapítvány támogatást kapott, Adó és Tb hatóság amennyiben a diák ösztöndíjat kap

Az adatok tárolási módja: elektronikus

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

8.2. A hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés

Az Érintett hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő az aktuális pályázataival hírlevél útján a feliratkozás során regisztrált e-mail címén megkeresse. A hírlevelére történő feliratkozás a honlapon keresztül történhet. Amennyiben az Érintett hírlevelet szeretne kapni, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem küld az Érintettnek hírlevelet.

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése.

A kezelt adatok köre: az Érintett neve, e-mail címe

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az Érintett személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Érintett nevét tartalmazza. Az Érintett teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad-e meg, amely az Érintett kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Érintett részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében az Érintett hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig. Az érintett a hozzájárulást az Adatkezelő székhelyére küldött levéllel, vagy a hírlevélben történő "leiratkozás"-ra történő kattintással bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. Az Érintett akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Érintett kapcsolattartási adatait közölte az Adatkezelővel. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adattovábbítás címzettjei: az Adatkezelő partnerei, együttműködési megállapodás alapján

A weboldal üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Tudományos dolgozattal, publikációval összefüggő adatkezelés

Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az által készített tudományos dolgozatot, publikációt az Adatkezelő nyilvánosságra hozza, adatbázisában tárolja.

Az adatkezelés célja: megfelelő mentorok találása az Érintettek számára, munkájának segítése, tudományos dolgozatának megfelelő nyilvánosság biztosítása

A kezelt adatok köre: az Érintett tudományos dolgozata, publikációja

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig. Az érintett a hozzájárulást az Adatkezelő székhelyére küldött levéllel, vagy a hírlevélben történő "leiratkozás"-ra történő kattintással bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.

Az adattovábbítás címzettjei: nincs adattovábbítás

Partnerek kapcsolattartói

Az adatkezelés célja: programokat, híreket, ajánlatokat tartalmazó értesítések megküldése

A kezelt adatok köre: a kapcsolattartó neve, cégnév, szervezet neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig. Az érintett a hozzájárulást az Adatkezelő székhelyére küldött levéllel bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.

Az adattovábbítás címzettjei: rendezvények, kiállításon résztvevő partnerek esetén a kapcsolattartási adatok továbbítása a rendezvényszervező cégek felé

Az adattovábbítás címzettjei: nincs adattovábbítás

8.5. Foglalkoztatással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézés, munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése

A kezelt adatok köre: munkavállaló neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító száma, bankszámlaszáma, lakcíme

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, valamint a munka -, adó- és társadalombiztosítási jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés időtartama: a biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a foglalkoztatottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig őrzi az Adatkezelő, minden más személyes adatot a munkaviszony fennállása és a megszűnést követő 5 évig kezel

Az adattovábbítás címzettjei: a foglalkoztatással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatok esetén adó-, és társadalombiztosítási hatóságok, az Adatkezelő által megbízott könyvvizsgáló, az orvosi alkalmasság megállapításához szükséges adatok tekintetében az üzemorvos.

A foglalkoztatási célokra gyűjtött személyes adatokat közvetlenül a munkavállalótól kell beszerezni. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállalók személyiségi jogait nem sértik.

Az Adatkezelő közfeladatot ellátó szervként a vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek, ügyfélkapcsolati vezetőjének nevét, beosztását, és elérhetőségét (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) köteles közzétenni.

A fentiekben meghatározott adatokon kívül minden az Adatkezelő a munkavállaló egyéb személyes adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kezelheti. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése előtt az adatkezelőnek a munkavállalót a jelen Szabályzat 7.1. pontja szerint tájékoztatnia kell. A hozzájárulás megtagadása miatt a munkavállalót semmiféle hátrány nem érheti.

9. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást          X használja            □nem használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítő weboldal üzemeltetőjének részére, hogy a további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

10. Az Adatkezelő kötelezettségei

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságos kezeléséről és az adatbiztonságról. Ennek érdekében az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok alapján az adatvédelemhez szükségesek.

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 1. az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók, az Adatkezelőnél foglalkoztatottak munkaköre és feladatai, valamint a papír alapú adatokhoz való hozzáférésük erre tekintettel kerül kialakításra;
 2. az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársai a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót más, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető módon elzárja;
 3. amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Adatkezelő.

A számítógépeken, adathordozókon, hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 1. a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval biztosított számítógépes rendszeren keresztül lehet hozzáférni, az Adatkezelőnél foglalkoztatottak munkaköre és feladatai, valamint a papír alapú adatokhoz való hozzáférésük erre tekintettel kerül kialakításra;
 2. az adatokkal történő minden számítástechnikai folyamat nyomon követhetően naplózásra kerül;
 3. az Adatkezelő szerverén tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező, arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;
 4. amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, illetve az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, amelyről az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező legalacsonyabb szintű szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni;
 5. a személyes adatokat kezelő hálózaton a megfelelő és kellő biztonságot jelentő tűzfal- és vírusvédelemről az adatkezelő folyamatosan gondoskodik;
 6. a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz.

Nyilvántartások vezetése

Az Adatkezelő a kezelésében lévő természetes személyek adatairól, a továbbított adatokról és az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Webes látogatókkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.tehetsegkutatas.eu és www.kmta.hu, honlapra (továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) történő látogatás tényével fogva az oldalt felkeresők (a továbbiakban: Felhasználók) berendezésében sütik (cookie) segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajt végre a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásának megkönnyítése érdekében.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A sütik használatához a felhasználónak hozzájárulást kell adni a honlapon megjelenő "Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ annak érdekében, hogy az Érintettnek a legjobb élményt nyújtsa" tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott "megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát" ikon aktiválásával. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadnia a honlap látogatásához.

A honlap használata során a Felhasználók által használt IP címek automatikusan az Adatkezelő kezelésébe kerülnek.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A cookie-k használatát a Felhasználó a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. A cookie-k által gyűjtött információkat a Weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Felhasználó ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Weboldaltól független, harmadik Fél felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Weboldal nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a Weboldal felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható

Az adattovábbítás általános szabályai

Az Adatkezelő nem jogosult az általa kezelt személyes adatot más személynek továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve, ha az adattovábbítást jogszabály írja elő, vagy az adattovábbításhoz az Érintett kifejezett hozzájárulását adta.

A jogszabályon/szerződésen alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködését kell kérni. Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen.  A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni. A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára vagy az adatkörre tekintettel csekély jelentőségű.

Az Érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által történő adattovábbítás időpontját, jogalapját és a továbbított adatokat.

Az Érintett az adattovábbítási nyilvántartásba betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás tényéről az érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást. A fenti tilalmak és korlátozások az ügyfélkapcsolat megszűnése esetén is irányadók.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatok tekintetében.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technikai mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az az Adatkezelőre nézve aránytalan nehézséget jelentene.

10.6. Munkavállalók adatvédelmi kötelezettségei

A munkavállalók munkavégzésük során kötelesek jelen Szabályzat rendelkezéseit betartani, a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tenni, az adatkezelés jogszerűségét és az adatok védelmét biztosítani.

Az Adatkezelő munkavállalói az adatkezelés megkezdése előtt kötelesek az adatkezelésben Érintetteket az Adatkezelőnél irányadó adatkezelési, adatvédelmi gyakorlatáról tájékoztatni, az adatkezelés jogalapját megvizsgálni és szükség esetén – amennyiben az adatkezelésre nem szerződéskötés, jogos érdek, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt kerül sor – ahhoz az érintett szerződő partner (amennyiben természetes személy) írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát előzetesen beszerezni.

Az Adatkezelő adatkezelést végző valamennyi munkavállalója köteles személyes adatok kezelésének jogszerűségét folyamatosan nyomon követni és annak jogszerűségét legalább évente egyszer teljeskörűen felülvizsgálni, illetve az Adatkezelő ez irányú felülvizsgálati tevékenységét együttműködésével támogatni. A felülvizsgálat keretében a munkavállalók kötelesek az adatkezelésükben álló személyes adatok értékelését jogalap és cél tekintetében egyenként elvégezni és kötelesek azokat jogalap és cél hiányában – az Adatkezelő által kijelölt személy tájékoztatását és egyetértését követően – törölni.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás, közzétételi kötelezettség teljesítése során irányadó adatvédelmi előírások

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény bekezdése alapján a 24. § (1) bekezdés d) pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 5. pontja, valamint 9. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló a 1993. évi III. törvény 32. §-a, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. §-a, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés m) pontja alapján az Adatkezelő közfeladatot lát el.

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa kezelt közérdekű adatot bárki megismerhesse. Közérdekű adatnak minősül a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatok, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Az Adatkezelő munkatársa értesíti az adatvédelmi tisztviselőt, ha a kérelmező által igényelt adatkérés személyes adatokat is érint. Az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés során közérdekű adatnak nem minősülő adatot ne továbbítsanak, ezért a közérdekű dokumentum másolatának azon részét, amely nem közérdekű adatot is tartalmaz, felismerhetetlenné kell tenni. A felismerhetetlenné tétel a meg nem ismerhető rész kitakarásával, letakarásával történő másolati példány készítésével és annak az igénylő részére történő továbbításával történik.

11. Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Telefon, web: +361348-5000,  https://viacomkft.hu
E-mail:  ugyfelszolgalat@viacomkft.hu

Az Érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

12. Adatvédelmi incidensek kezelése

Általános szabályok 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely bekövetkezhet az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, a személyes adat elvesztésével, vagy más módon történő jogellenes megváltoztatásával.

Az a munkavállaló, aki az Adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, soron kívül köteles erről az adatvédelmi tisztviselőt, illetve közvetlen vezetőjét értesíteni, akivel együtt kötelesek megtenni az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése érdekében szükséges lépéseket, illetve a jogszabály által megkívánt bejelentéseket és értesítéseket.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a jogszabályoknak való megfelelést.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és kötelezettségeire nézve, az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül köteles az incidenst köteles bejelenteni a Felügyeleti Hatóságnak az Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszeren keresztül.

12.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes Felügyeleti Hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

A bejelentésben legalább

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

12.3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az Érintettet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az adatvédelmi tisztségviselő vagy egyéb kapcsolattartó elérhetőségét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az Adatkezelő által az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket. A tájékoztatás tartalmazhatja az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat is. Az Érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a Felügyeleti Hatósággal.

13. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő feladatai végrehajtása során a NAIH-hal – annak megkeresése alapján – együttműködik, amely együttműködés során az Adatkezelő munkatársai feltétlen segítséget nyújtanak az Adatkezelő által kijelölt személy részére.

Az Adatkezelő gondoskodik jelen Szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt.

Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzat tartalmát.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar és európai uniós jogszabályok irányadók.